hdfghdfghdfgh

REGULAMIN

ZASADY SPRZEDAŻY PRODUKTóW
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1.     CZĘŚĆ OGÓLNA.

Właścicielem sklepu mojadieta.com.pl jest:

Centrum Leczenia Dietetycznego Łukasz Piskrzyński

Stadnicka Wola 60

26-200 Końskie

Nr konta bankowego: 72 1090 1665 0000 0001 1849 8677

 

·        Sprzedający - Sklep Internetowy https://sklepcld-polska.pl/ prowadzony przez Centrum Lezcenia Dietetycznego

·        Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego sklepcld-polska.pl

·        Sklep Internetowy sklepcld-polska.pl - serwis internetowy dostępny pod adresem sklepcld-polska.pl  za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić od Sprzedającego Produkty.

·        Produkty - treści cyfrowe prezentowane w Sklepie Internetowym sklepcld-polska.pl, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

·        Formularz Zamówienia - usługa dostępna w Sklepie Internetowym sklepcld-polska.pl, za pomocą której Kupujący może dokonać zakupu Produktów.

·        Koszyk - element Sklepu Internetowego sklepcld-polska.pl, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, sposób płatności, itp.

·        Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

·        Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego sklepcld-polska.pl

·        Promocja - ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące w ofercie Sprzedającego i mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym.

·        Dowód zakupu - paragon fiskalny lub faktura VAT przekazany Kupującemu wraz z Produktem potwierdzający jego sprzedaż.

·        Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana w języku polskim, między Kupującym, a Sprzedającym.

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym, a Kupującymi umów sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego sklepcld-polska.pl

2.     W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem,o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3.     Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących w Sklepie Internetowym sklepcld-polska.pl

4.     Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego sklepcld-polska.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.

5.     Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

6.     Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

7.     Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego sklepcld-polska.pl

8.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego sklepcld-polska.pl.

9.     Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

10.  W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupujących, jakie przysługują im na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późń.zm. oraz Kodeksu cywilnego.

11.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy powszechnie obowiązujące.

2. ZASADY KORZYSTANIA.

1.     Sklep Internetowy sklepcld-polska.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Do dokonania zakupu potrzebna jest przeglądarka internetowa. Powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu możliwe było z wykorzystaniem wszystkich popularnych typów komputerów, systemów i przeglądarek, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi. Do skorzystania ze sklepu potrzebne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.     Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym sklepcld-polska.pl są nowe, wolne od wad i zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.     Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu cywilnego.

4.     Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

5.     Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

o   korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego sklepcld-polska.pl, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń,

o   niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego,

o   korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

o   korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

o   korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego sklepcld-polska.pl  jedynie w zakresie użytku własnego.

3. SKŁADANIE ZAMóWIEŃ.

1.     Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://sklepcld-polska.pl/

2.     Kupujący ma możliwość zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklepcld-polska.pl poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

3.     Warunkiem złożenia zamówienia na stronie internetowej https://sklepcld-polska.pl/  jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Kupującego oraz wskazanie numeru telefonu oraz adresu e - mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

4.     Informacje podane w Formularzu zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji budzących wątpliwości, co do ich prawdziwości lub aktualności, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia.

5.     Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

6.     Wysłanie zamówienia przez Kupującego (zatwierdzenie przyciskiem Potwierdź zamówienie) stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7.     Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego Produktów.

8.     Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres: kontakt@cld-polska.pl

9.     W przypadku Produktu będącego treścią cyfrową umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego Produktu zawarta zostaje z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Kupującym a Sprzedawcą. W przypadku płatności przelewem bankowym, produkt będzie wysłany, w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych po otrzymaniu płatności zawierającej w tytule przelewu numer zamówienia. W przypadku płatności poprzez przelew tradycyjny, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku nieotrzymania przelewu w terminie dwóch tygodni od dnia zamówienia

4. CENY. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI.

1.     Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego sklepcld-polska.pl

o   podawane są w złotych polskich,

o   są cenami brutto - zawierają podatek VAT.

2.     Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-mailowy.

3.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.     Promocje w Sklepie Internetowym sklepcld-polska.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

5.     Wysyłka nastąpi po zaksięgowaniu płatności za zamówienie.

6.     Zamówienie nieopłacone w ciągu 3 dni roboczych od chwili jego złożenia będzie automatycznie anulowane.

5. REALIZACJA ZAMóWIEŃ.

1.     Dostawa Produktu cyfrowego. Do korzystania z niego potrzebne jest posiadanie przez Klienta odpowiednich środków technicznych właściwych dla formatu pliku (pdf, epub lub mobi). W razie wystąpienia problemów z uruchomieniem pliku, należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@cld-polska.pl

2.     Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

3.     Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

o   wybranego przez Kupującego sposobu płatności

o   w przypadku przelewów bankowych realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Produkt.

4.     Termin wskazany w punkcie 3 może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

5.     W sytuacji opóźnienia, Sprzedający poinformuje Kupującego o zaistniałym opóźnieniu i jego przyczynach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

6.     Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Kupujący jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.     W przypadku anulowania zamówienia lub braku produktu zwrot płatności na konto Kupującego następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty wystąpienia zdarzenia.

8.     Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.

6. Procedura zwrotów i reklamacji

1.     Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

2.     Kupujący ma prawo do reklamacji Produktu w razie uzasadnionej niezgodności z opisem. W tym celu Kupujący kontaktuje się drogą elektroniczną na adres kontakt@cld-polska.pl celem uzasadnienia i wyjaśnienia sprawy.

3.     Kupujący może powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@cld-polska.pl

4.     W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego należy wskazać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.

5.     Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

6.     Prawo kupującego do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą realizacji zamówienia. Akceptując Regulamin Kupujący jest oświadcza, że jest świadom, iż na podstawie art.38 ust. 1 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze względu na charakter produktu, w szczególności ze względu na fakt, iż Produkt stanowi treść cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym i nie może zostać zwrócony.  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1 KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

1.     Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Centrum Leczenia Dietetycznego

2.     W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownik lub Kupujący może skontaktować się z Administratorem mailowo  kontakt@cld-polska.pl lub tradycyjnie na powyższy adres.

3.     Celem zbierania danych jest realizacja zamówienia/ świadczenie Usług.

4.     Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.     Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Państwa zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie ono mogło zostać zrealizowane.

6.     Dane udostępnione przez Kupującego/Użytkownika nie będą przekazywane innym podmiotom poza: podmiotami w szczególności producentami i/lub dystrybutorami, z którymi Administrator współpracuje celem wykonania na rzecz Kupującego Umowy sprzedaży, a także: dostawcami, odpowiedzialnymi za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom takim, jak operatorzy pocztowi, kurierzy, bank oraz operatorzy płatności. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa.

7.     Dane udostępnione przez Kupującego/Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

8.     Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia lub wynikający z przepisów prawa, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

10.  Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

2 PLIKI COOKIES

1.     Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Formularza, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania z Formularza Zamówienia, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika, który korzysta z Formularza Zamówienia albo Sklepu Internetowego (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu użytkowników.

2.     Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Kupującego/Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Kupującego poprzez samodzielne ustawienie oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Kupującego do przeglądania zawartości sklepcld-polska.pl

3.     Kupujący/Użytkownik sklepcld-polska.pl może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienie, aby blokowała cookies lub ostrzegała go przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Formularza Zamówienia. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie będzie mniej wydajne, a w pewnych przypadkach nawet niemożliwe.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego/Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego/Użytkownika.

2.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego/Użytkownika w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego/Użytkownika przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

3.     Korzystanie przez Kupującego/Użytkownika z usług świadczonych przez Serwis sklepcld-polska.pl następuje na podstawie niniejszego Regulaminu.

4.     Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

5.     Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od momentu ich publikacji na stronie internetowej sklepcld-polska.pl. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

6.     Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

7.     Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron w przypadku sporów z udziałem konsumentów podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne, a w przypadku pozostałych Kupujących/Użytkowników sądy właściwe dla siedziby Sprzedającego (Administratora).

8.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2022-09-26